•  

Služby

Realizácia dopravných stavieb

 • výstavba a rekonštrukcia mostov
 • výstavba a rekonštrukcia ciest
 • výstavba protihlukových stien
 • výstavba oporných a zárubných múrov
 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov
 • výstavba a rekonštrukcia parkovísk
 • výstavba a rekonštrukcia spevnených plôch

Realizácia pozemných stavieb

 • výstavba a rekonštrukcia budov
 • revitalizácia obecných priestorov
 • výstavba ihrísk

Realizácia inžinierskych líniových stavieb

 • protipovodňové úpravy riek a potokov
 • kanalizácie a čističky odpadových vôd
 • vodozádržné opatrenia
 • inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva okrem vyhradených činností vo výstavbe
 • sprostredkovanie služieb v stavebníctve
 • zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou budov, zariadení a objektov
 • čistenie budov a upratovacie služby
 • projekčné práce